Zhangshi Labour Camp, Shenyang, Liaoning Province

Yin Liping