Yuecheng Brainwashing Centre(岳城镇洗脑班), Langfang, Hebei province

Yu Jing