Tuanhe Men’s Labour Camp(团河劳教所), Beijing

Liu Huiqiong