Ji’an County Labour Camp, Jiangxi province

Huang Wanqing