Haizhu District Detention Centre(广州市海珠区看守所, Guangzhou, Guangdong province

Huang Guohua