Guangdong Women’s Hospital (广东省女子医院), Guangzhou

Dai Ying