Gaoyang Forced Labour Camp(河北省高阳劳教所), Hebei Province

Liu Huiqiong