Fushun Labour Camp, Liaoning province

Liu Yumei

Fushun House of Detention
Fushun Detention Centre
Fushun Labour Camp
Fushun Women Re-education School