Chongqing Jiangjin Detention Centre(重庆市江津看守所)

Jiang Li