Beijing Women’s Labour Camp(北京市女子劳教所), No 7 Division

Liu Huiqiong