Beijing Qincheng Detention Centre, Changping District

Yin Liping